pMV261-Rv1729c

其他信息

基因名称

蛋白名称

S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase

基因信息

https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv1729c