pMV261-Rv3767c

  其他信息

  基因名称

  蛋白名称

  S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase

  基因信息

  https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv3767c