pMV261-Rv3526

kshA

其他信息

基因名称

kshA

蛋白名称

3-ketosteroid-9-alpha-hydroxylase oxygenase subunit

基因信息

https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv3526