pMV261-Rv3441c

mrsA

其他信息

基因名称

mrsA

蛋白名称

phosphoglucosamine mutase

基因信息

https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv3441c