pMV261-Rv3010c

pfkA

其他信息

基因名称

pfkA

蛋白名称

6-phosphofructokinase

基因信息

https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv3010c