pMV261-Rv1400c

lipI

其他信息

基因名称

lipI

蛋白名称

lipase

基因信息

https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv1400c