pMV261-Rv1301

其他信息

基因名称

蛋白名称

threonylcarbamoyl-AMP synthase

基因信息

https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv1301