pMV261-Rv0830

  其他信息

  基因名称

  蛋白名称

  S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase

  基因信息

  https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv0830